O ŠKOLE

Základná umelecká škola 

Teplická  50, 92101  Piešťany

tel.:+421911275722, 033/7725131

zuspn@zuspn.onmicrosoft.com

IČO.:37836668

DIČ.:2021604343

SK84 5600 0000 0052 2543 3002
 
č.ú. pre úhrady príspevku na štúdium
SK18 5600 0000 0052 2543 7003


Riaditeľ školy: Kamil Vavrinec, DiS. art.
Zástupca riaditeľa: Mgr. Eva BakitováZákladná umelecká škola (ZUŠ) poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch, pripravuje na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu. Pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.
Poslaním vzdelávania na základnej umeleckej škole nie je len príprava žiaka na ďalšiu profesionálnu dráhu, ale toto vzdelávanie je súčasťou komplexného pôsobenia na jedinca v oblasti estetickej výchovy. Cielene rozvíja vlastné umelecké a estetické potreby žiakov a ich záujmov s následným využitím dosiahnutých vedomostí i zručností v ďalšej umeleckej praxi. 
ZUŠ v Piešťanoch je štátna škola, ktorá nie je plno-organizovaná, nakoľko má len tri odbory - hudobný, výtvarný a tanečný, v ktorých organizuje prípravné štúdium (na základe úspešne vykonanej postupovej skúšky zaradenie do základného štúdia), základné štúdium v 1. a 2. časti I. stupňa, základné štúdium II. stupňa a štúdium pre dospelých. Štúdium je záujmové a dobrovoľné za ktoré sa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.

Hudobný odbor
: študijné zameranie – spev, základy hudobnej kompozície a hra na hudobnom nástroji: hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, viole, violončele, kontrabase,gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, pozaune,tube, bicích nástrojoch.

Tanečný odbor
: študijné zameranie – tanec: klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec, balet, kreatívny tanec, step, disco tanec, show dance a džezový tanec.

Výtvarný odbor
: študijné zameranie - výtvarná výchova: kresba,maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom.

Vyučovanie prebieha v popoludňajších hodinách:

Piešťany, Teplická ul. č. 50 (vedenie školy) – hudobný odbor
Piešťany, Teplická ul. č. 94 (elokované pracovisko) –hudobný odbor a hudobná náuka
Piešťany, Štúrova ul. č. 6 (elokované pracovisko) – hudobný, výtvarný a tanečný odbor
Veľké Kostoľany, Školská ul. č. 5, Základná škola  (elokované pracovisko) – hudobný odbor je k 31.8.2022 Zrušené!
 

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.