ROZVRH Hudobnej Náuky 2021/2022 ROZVRH Hudobnej Náuky 2021/2022

Dôležité oznamy a dokumenty

Vstup žiakov a ich sprievodu do priestorov školy je podmienený aktuálne 
platnými protipandemickými opatreniami - oznam o podmienkach vstupu do školy,
dôsledné dodržiavanie R-O-R vrátane preukázateľného uplatnenia výnimiek,
a písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka nie staršie ako 7 dní.

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA ŠKOLY !

zuspn@zuspn.onmicrosoft.com

Základná umelecká škola
Teplická ul. č.94, 92101 Piešťany
Štúrova ul. č.6, 92101 Piešťany