Dôležité oznamy


Základná umelecká škola má možnosť a realizuje od 19.4.2021
vzdelávanie prezenčnou formou pre žiakov vo veku žiakov 1.stupňa ZŠ 
v individuálnej forme vyučovania okrem spevu a dychových hudobných nástrojov.
Vstup žiakov do priestorov školy je podmienený aktuálne platnými protipandemickými
opatreniami /čestné vyhlásenie a súhlas, R-O-R vrátane uplatnenia výnimiek
v súlade s dolu uvedenými rozhodnutiami, uzneseniami, usmerneniami a vyhláškami/.
Pre uvedené individuálne vyučovanie a vekovú kategóriu žiakov je možné 
po dohode s vyučujúcim aj naďalej realizovať vzdelávanie dištančnou formou. 
Pre spev, dychové nástroje a skupinovú formu výučovania /Hudobná náuka,VO a TO/ 
sa realizuje vyučovanie naďalej dištančnou formou. 
Súvisiace tlačivo Čestného vyhlásenia a súhlasu ako aj ostatné aktuálne platné
rozhodnutia, uznesenia, usmernenia a vyhlášky sú k dispozícii na stiahnutie pod textom.

Čestné vyhlásenie a súhlas - zamestnanec Čestné vyhlásenie a súhlas - zamestnanec
Čestné vyhlásenie a súhlas - zákonný zástupca a žiak Čestné vyhlásenie a súhlas - zákonný zástupca a žiak
INFORMACIE_PRE_DOTKNUTE_OSOBY.pdf
Pravidla_pre_skoly_infografika-od-19_4_2021.pdf
Vyhlaska_175-UVZ-SR-k-povinnosti-prekrytia-hornych-dychacich-ciest-od-19_4_2021.pdf
UVZ-SR-vyhlaska_187-Vstup-do-priestorov-skol-od-19_4_2021.pdf
UZNESENIE-VLaDY-SR-c.-203-Zakaz-vychadzania-od-19_4_2021.pdf
Rozhodnutie-MESTA-PN-od-7.4.-a-12.4-2021.pdf
ROZHODNUTIE-MSVVaS-od-19_4_2021-19280.pdf
MAPA-COVID-sKOLSKy-AUTOMAT.pdf
Covid-automat-pre-skoly-a-skolske-zariadenia.pdf
Navrat-do-skol-od-19_4_2021.pdf
Stanovisko-k-niektorym-otazkam-suvisiacim-s-obnovenim-skolskeho-vyucovania_1618004911.pdf
OZNAM-o-priebehu-vzdelavania-v-ZUs-od-1_02_2021_1616784833.pdf

OZ Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany, Teplická 50, 921 38 Piešťany, IČO: 42401895
oznamuje že nebude v roku 2021 prijímateľom 2 % z dane príjmov z dôvodu neschválenia
registrácie Notárskou Komorou SR.    Renáta Aponyiová - predsedníčka OZ

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA ŠKOLY !

zuspn@zuspn.onmicrosoft.com

Základná umelecká škola
Teplická ul. č.94, 92101 Piešťany
Štúrova ul. č.6, 92101 Piešťany