Dôležité oznamy a dokumenty

Zápis žiakov na štúdium a zadeľovanie rozvrhov vyučovania 
na šk. r. 2023/2024 prebieha 4., 5. a 6. septembra 2023 v čase 
od 13:00 do 17:00 na všetkých budovách ZUŠ v Piešťanoch
Teplická 50 a 94 /HO/ a Štúrova 6 HO, VO a TO. 
Novoprijatí žiaci sa zapisujú v uvedených termínoch 
a čase na štúdium podľa dolu uvedených pokynov: 
Hudobný odbor – Teplická 50 a Teplická 94 
– podrobný rozpis je uvedený na nástenkách školy.
Prípravné štúdium:  Hudobného odboru a povinný predmet 

Hudobná náuka – Teplická 94 – trieda č. 3.
Výtvarný odbor – Štúrova 6 – trieda č. 1 a 2.
Tanečný odbor - Štúrova 6 – trieda č. 3.
Zápis na štúdium je možné realizovať aj formou IKT a je záväzný.
Po uvedenom termíne už nie je možné vykonať zápis na štúdium.


Zápis na štúdium a pokračovanie v štúdiu nie je možné v prípade 

ak žiak nemá uhradený príspevok na štúdium (školné) 
za predošlý šk. r. 2022/2023.

Oznam o doplňujúcich prijímacích skúškach 7.9.2023 podľa uvedeného rozpisu a pokynov Oznam o doplňujúcich prijímacích skúškach 7.9.2023 podľa uvedeného rozpisu a pokynov

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA ŠKOLY !

zuspn@zuspn.onmicrosoft.com

Základná umelecká škola
Teplická ul. č.94, 92101 Piešťany
Štúrova ul. č.6, 92101 Piešťany