Od 29.11.2021 sa hudobná náuka vyučuje online prostredníctvom aplikácie webex. Od 29.11.2021 sa hudobná náuka vyučuje online prostredníctvom aplikácie webex.
ROZVRH Hudobnej Náuky 2021/2022 ROZVRH Hudobnej Náuky 2021/2022

Dôležité oznamy a dokumenty


Od 29.11.2021 prebieha vyučovanie vo všetkých odboroch HO, VO a TO 
(hudobný, výtvarný a tanečný odbor) len dištančnou formou vzdelávania
formou IKT na základe vydaného rozhodnutia MŠVVaŠ účinného od 29.11.2021.
Prípadné konzultácie v uvedených odboroch, prevzatie vzdelávacích 
a pracovných materiálov je možné vo vopred dohodnutom termíne 
s vyučujúcim len v exteriéri mimo priestorov školy "cez okienko".
Do priestorov školy je zákaz vstupu všetkým osobám okrem zamestnancov
spĺňajúcich kritériá aktuálne platnej legislatívy v režime OTP.
Pri vstupe do priestorov školy naďalej platí aj dôsledné dodržiavanie 
aktuálne platných protipandemických opatrení - R - O - R 
vrátane preukázateľného uplatnenia výnimiek, písomné vyhlásenie 
o bezpríznakovosti zamestnanca a predloženie platných OTP dokumentov.

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých 

školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA ŠKOLY !

zuspn@zuspn.onmicrosoft.com

Základná umelecká škola
Teplická ul. č.94, 92101 Piešťany
Štúrova ul. č.6, 92101 Piešťany