Dôležité oznamy a dokumenty

Vopred Vám ďakujeme za poskytnutie 2% z dane príjmov
pre Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany. Tlačivá /edit. v linku.

javascript:nicTemp();

Pozývame Vás na pripravované podujatia - Pozvánky
https://www.zuspiestany.sk/pozvanky/

Od 1.1.2023 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Piešťany č. 14/2022 o určení výšky mesačného príspevku 
na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, 
základnej umeleckej škole (vo všetkých kategóriách úhrad o 1,00€ mesačne), 
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu 
a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov 
a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady 
v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany.

Podrobné znenie VZN a rozpis úhrad je uvedené dolu v odseku
MESAČNÝ PRÍSPEVOK NA ŠTÚDIUM "ŠKOLNÉ"

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA ŠKOLY !

zuspn@zuspn.onmicrosoft.com

Základná umelecká škola
Teplická ul. č.94, 92101 Piešťany
Štúrova ul. č.6, 92101 Piešťany