Dôležité oznamy

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu
Číslo: 2021/10079:1-A1810 z 5.2.2021 s účinnosťou od 8.februára 2021
bola možnosť realizácie prezenčného vzdelávania žiakov vo veku I.st.ZŠ aj v ZUŠ, ale iba v individuálnej forme vzdelávania hudobného odboru a to okrem vyučovania hry na dychové nástroje a spev. Vzhľadom k situácii v oblasti šírenia ochorenia COVID-19 a jeho následných mutácií bol vydaný zákaz prevádzky všetkých škôl a školských zariadení RÚVZ v Trnave. Vzhľadom k uvedenému naďalej prebieha vyučovanie v ZUŠ výhradne dištančnou formou.

https://www.piestany.sk/aktuality/spravy-prioritne/regionalny-hygienik-zakazal-otvorit-skoly-4294sk.html

Rozhodnutie Mesta Piešťany od 8.2.2021 Rozhodnutie Mesta Piešťany od 8.2.2021

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu
č. 2021/9418:2-A1810 z 8.1.2021 a účinnosťou od 11. januára 2021 školské vyučovanie v školách od 1.2.2021 prebieha aj naďalej dištančnou formou vzdelávania okrem výnimiek v ňom uvedených.

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu
sa s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské
vyučovanie a bude naďalej prebiehať dištančnou formou vzdelávania.

zuspn@zuspn.onmicrosoft.com

 Z dôvodu ukončovania prevádzky elektronických poštových schránok
spoločnosťou TELEKOM najneskôr do 31.12.2020
používajte na elektronickú komunikáciu novú hore uvedenú
e-mailovú adresu už v súčasnosti funkčnú a sprevádzkovanú.

OZNAM ŽIAKOM A UČITEĽOM o prerušení a priebehu vzdelávania v ZUŠ od 26.10.2020 OZNAM ŽIAKOM A UČITEĽOM o prerušení a priebehu vzdelávania v ZUŠ od 26.10.2020
zverejnené dňa 23.10.2020

OZNAM RIADITEĽA ZUŠ PIEŠŤANY, TEPLICKÁ 50 -  ŽIAKOM A UČITEĽOM
15.10.2020

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa
§ 150 ods. 8 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou  od  12. októbra 2020  do odvolania,
ZUŠ, Teplická 50, Piešťany, mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie.
 
V zmysle § 49 školského zákona  základná umelecká škola poskytuje
základné umelecké vzdelanie  v súlade so štátnym a školským vzdelávacím programom.
 
V záujme zachovania kontinuity výchovno-vyučovacieho procesu Základná umelecká škola, Teplická 50, Piešťany po prerokovaní so zriaďovateľom školy bude od 19. 10. 2020 zabezpečovať,
počas mimoriadneho prerušenia skupinového vyučovania, vzdelávanie pre žiakov dištančnou formou:
 
- vo Výtvarnom odbore,
- v Tanečnom odbore,
- v Hudobnom odbore iba v kolektívnych /skupinových/ predmetoch :
Spevácky zbor, Hra v orchestri, Komorná hra, Komorný spev a Hudobná náuka.

VYZÝVAME ŽIAKOV a rodičov žiakov, aby sa žiaci zapájali do dištančného vzdelávania.

Individuálne vyučovanie hudobného odboru prebieha prezenčnou formou naďalej
za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.


Nakoľko sa pre skupinové vyučovanie odborov výtvarného, tanečného a hudobnej náuky
pripravujú možnosti individuálnych konzultácií žiakov s vyučujúcimi v priestoroch školy,
poprosíme Vás o trpezlivosť a sledovanie ďalších doplňujúcich informácií na web stránke školy a tiež o ústretovú komunikáciu s jednotlivými vyučujúcimi.
 
Intenzívne tiež naďalej prebiehajú rokovania so zriaďovateľom školy
a MŠVVaŠ o ďalších náležitostiach v súvislosti so štúdiom v ZUŠ.
 
Tento oznam bude následne aktualizovaný a dopĺňaný formou príloh. 

OZNAM

11.10.2020


Vyučovanie prezenčnou formou kolektívnych /skupinových/ predmetov
sa na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu
zo dňa 11.10.2020 č.2020/17294:1-A1810
mimoriadne prerušuje od 12.10.2020 do termínu skončenia
výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Prerušuje sa prezenčná forma skupinového vyučovania vo Výtvarnom odbore.
Prerušuje sa prezenčná forma skupinového vyučovania v Tanečnom odbore.
Prerušuje sa prezenčná forma skupinového vyučovania v Hudobnom odbore
iba v kolektívnych /skupinových/ predmetoch - Spevácky zbor, Hra v orchestri,
Komorná hra, Komorný spev a  Hudobná náuka.

Hudobná náuka bude prebiehať dištančnou formou vzdelávania
okrem 1.ročníka prípravného štúdia, kde budú upravené termíny a počty žiakov
v jednotlivých časových dotáciách a tiež doplnené dištančnou formou vzdelávania
po usmernení a dohode s vyučujúcimi.
Dôležité je aj naďalej sledovanie oznámení a prípadných pokynov na websídle školy,
nakoľko sa budú priebežne aktualizovať a dopĺňať a tiež komunikovať s vyučujúcimi.

Riaditeľ Základnej umeleckej školy oznamuje
obnovenie školského vyučovania od 22. júna 2020
na všetkých pracoviskách školy (aj elokovaných).

Od 1.6.2020 pokračuje vzdelávanie žiakov
všetkých odborov dištančnou formou vzdelávania.

Rozhodnutie o neobnovení školského vyučovania v ZUŠ Rozhodnutie o neobnovení školského vyučovania v ZUŠ


!!!OZNAM!!!

Na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR na Úrade vlády SR,
v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku,
boli prijaté ďalšie opatrenia, na základe ktorých
školy a školské zariadenia ostanú zatvorené až do odvolania !
Uviedol to po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc
na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.


Vzdelávanie prezenčnou formou sa na ZUŠ v Piešťanoch
prerušuje až do odvolania a pokračuje dištančnou formou
podľa už dolu uvedených pokynov.

Na základe rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky
č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach
o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl
a školských zariadení, na základe rozhodnutia hlavného hygienika


a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19


sa vyučovanie prezenčnou formou v ZUŠ Piešťany prerušuje v období od 16. marca2020 do 27. marca 2020 vrátane.

ZUŠ Piešťany vzhľadom k danej situácii bude realizovať umelecké vzdelávanie vo všetkých odboroch v rámci podmienok a možností školy dištančnou formou ​štúdia (samoštúdia) prostredníctvom elektronickej a telefonickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
Všetci žiaci by mali mať uvedený tel. kontakt na vyučujúceho v žiackej knižke.Pokyny a študijné materiály sú uverejnené v ľavej časti webstránky podľa jednotlivých odborov a v nich uvedených vyučujúcich.

USMERNENIE MINISTERKY ŠKOLSTVA13.03.2020 - 12.9 KB
Základná umelecká škola
Teplická ul. č.50
92138  
Piešťany
Teplická ul. č.94
Štúrova ul. č.6