ZMENA VÝŠKY ŠKOLNÉHO OD 1. 1. 2020

Základná umelecká škola
Teplická ul. č.94
Štúrova ul. č.6