VIAC INFORMÁCIÍ O DOMÁCOM ŠTÚDIU NÁJDETE TU:

Riaditeľ Základnej umeleckej školy oznamuje
obnovenie školského vyučovania od 22. júna 2020
na všetkých pracoviskách školy (aj elokovaných).

Od 1.6.2020 pokračuje vzdelávanie žiakov
všetkých odborov dištančnou formou vzdelávania.

Rozhodnutie o neobnovení školského vyučovania v ZUŠ Rozhodnutie o neobnovení školského vyučovania v ZUŠ


!!!OZNAM!!!

Na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR na Úrade vlády SR,
v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku,
boli prijaté ďalšie opatrenia, na základe ktorých
školy a školské zariadenia ostanú zatvorené až do odvolania !
Uviedol to po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc
na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.


Vzdelávanie prezenčnou formou sa na ZUŠ v Piešťanoch
prerušuje až do odvolania a pokračuje dištančnou formou
podľa už dolu uvedených pokynov.

Na základe rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky
č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach
o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl
a školských zariadení, na základe rozhodnutia hlavného hygienika


a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19


sa vyučovanie prezenčnou formou v ZUŠ Piešťany prerušuje v období od 16. marca2020 do 27. marca 2020 vrátane.

ZUŠ Piešťany vzhľadom k danej situácii bude realizovať umelecké vzdelávanie vo všetkých odboroch v rámci podmienok a možností školy dištančnou formou ​štúdia (samoštúdia) prostredníctvom elektronickej a telefonickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
Všetci žiaci by mali mať uvedený tel. kontakt na vyučujúceho v žiackej knižke.Pokyny a študijné materiály sú uverejnené v ľavej časti webstránky podľa jednotlivých odborov a v nich uvedených vyučujúcich.

USMERNENIE MINISTERKY ŠKOLSTVA13.03.2020 - 12.9 KB

ZMENA VÝŠKY ŠKOLNÉHO OD 1. 1. 2020

Základná umelecká škola
Teplická ul. č.94
Štúrova ul. č.6