O ŠKOLE

 • Riaditeľ školy: Kamil Vavrinec, DiS. art.
  Zástupca riaditeľa: Mgr. Eva Bakitová


  Základná umelecká škola (ZUŠ) poskytuje základy vzdelania
  v jednotlivých umeleckých odboroch,           
  pripravuje na štúdium učebných a študijných odborov
  na stredných školách umeleckého zamerania
  a na konzervatóriu. Pripravuje aj odborne na štúdium
  na vysokých školách s umeleckým zameraním.
  Poslaním vzdelávania na základnej umeleckej škole nie je len príprava žiaka na ďalšiu profesionálnu dráhu, ale toto vzdelávanie je súčasťou komplexného pôsobenia na jedinca v oblasti estetickej výchovy. Cielene rozvíja vlastné umelecké
  a estetické potreby žiakov a ich záujmov s následným využitím dosiahnutých vedomostí i zručností v ďalšej umeleckej praxi. ZUŠ v Piešťanoch je štátna škola, ktorá nie je plno-organizovaná, nakoľko má len tri odbory - hudobný, výtvarný a tanečný, v ktorých organizuje prípravné štúdium
  (na základe úspešne vykonanej postupovej skúšky zaradenie do základného štúdia), základné štúdium v 1. a 2.časti
  I. stupňa, základné štúdium II. stupňa a štúdium
  pre dospelých. Štúdium je záujmové a dobrovoľné za ktoré
  sa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
  a s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.

  Hudobný odbor
  : študijné zameranie – spev, základy hudobnej kompozície  a hra na hudobnom nástroji:
  hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, viole, violončele, kontrabase,gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, pozaune,tube, bicích nástrojoch.

  Tanečný odbor
  : študijné zameranie – tanec: klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec, balet, kreatívny tanec, step, disco tanec, show dance a džezový tanec.

  Výtvarný odbor
  : študijné zameranie - výtvarná výchova: kresba,maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie
  a práca s materiálom.

  Vyučovanie prebieha v popoludňajších hodinách:

  Piešťany, Teplická ul. č. 50 (vedenie školy) – hudobný odbor
  Piešťany, Teplická ul. č. 94 (elokované pracovisko) –hudobný odbor a hudobná náuka hud. odboru
  Piešťany, Štúrova ul. č. 6 (elokované pracovisko) – hudobný, výtvarný a tanečný odbor
  Veľké Kostoľany, Školská ul. č. 5, Základná škola 
  (elokované pracovisko) – hudobný odbor
   
namePoskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.